S a n y a s  

 S a n y a s  

 S a n y a s

S a n y a s

(Collection) 

 

 

 

 

Love is Suicide DusseB LOVER

L O V E  is  S U I C I D E 

 


- Like Poetry and Dance, Sex is a glimpse of Spirit. 


Sex just really develops in a state of deep love, you Love the other so much, and then your consciousness of yourself is gone, the Ego disappears.

You have a glimpse of spacetime, no past, no future, only now, you are free, you get to know Samadhi for the first time. 


The French have a lovely word, " la petite mort ".

 

~


Giống như Thơ ca và những Vũ điệu, Tình dục là một thoáng nhìn về Tâm Linh. 


Dục chỉ thật sự được nảy nở trong trạng thái yêu sâu sắc, bạn Yêu người kia nhiều đến thế, và khi đó ý thức của bạn về bản thân không còn nữa, Bản ngã biến mất.

Bạn có một thoáng nhìn về không thời gian, không quá khứ, không tương lai, chỉ lúc này, bạn thoát khỏi, bạn lần đầu được biết Samadhi.


 Người Pháp có một từ đáng yêu, " la petite mort ". 

 

L O V E  is  S U I C I D E 

 


- Like Poetry and Dance, Sex is a glimpse of Spirit. 


Sex just really develops in a state of deep love, you Love the other so much, and then your consciousness of yourself is gone, the Ego disappears.

You have a glimpse of spacetime, no past, no future, only now, you are free, you get to know Samadhi for the first time. 


The French have a lovely word, " la petite mort ".

 

~


Giống như Thơ ca và những Vũ điệu, Tình dục là một thoáng nhìn về Tâm Linh. 


Dục chỉ thật sự được nảy nở trong trạng thái yêu sâu sắc, bạn Yêu người kia nhiều đến thế, và khi đó ý thức của bạn về bản thân không còn nữa, Bản ngã biến mất.

Bạn có một thoáng nhìn về không thời gian, không quá khứ, không tương lai, chỉ lúc này, bạn thoát khỏi, bạn lần đầu được biết Samadhi.


 Người Pháp có một từ đáng yêu, " la petite mort ". 

 

L O V E  is  S U I C I D E 

 


- Like Poetry and Dance, Sex is a glimpse of Spirit. 


Sex just really develops in a state of deep love, you love the other so much, and then your consciousness of yourself is gone, the Ego disappears.

You have a glimpse of spacetime, no past, no future, only now, you are free, you get to know Samadhi for the first time. 


The French have a lovely word,

" la petite mort ".

 

~


Giống như Thơ ca và những Vũ điệu, Tình dục là một thoáng nhìn về Tâm Linh. 


Dục chỉ thật sự được nảy nở trong trạng thái yêu sâu sắc, bạn Yêu người kia nhiều đến thế, và khi đó ý thức của bạn về bản thân không còn nữa, Bản ngã biến mất.

Bạn có một thoáng nhìn về không thời gian, không quá khứ, không tương lai, chỉ lúc này, bạn thoát khỏi, bạn lần đầu được biết Samadhi.


Người Pháp có một từ đáng yêu,

" la petite mort ". 

dc50f5106337865.5f8ddc7dce5e5
7d0f00106337865.5fcc7f9cc514e
57040f106337865.5f8ddc7d41907
074ffc106337865.5fcc7f9c7833f

@SaiGon / 2020

@SaiGon / 2020

41862e106337865.5f8ddc7e712ae

V a i r a g y a

 

 


T h ù  h ậ n.


Ở Phương Đông, Có một khái niệm về Vô - tận Thù - Hận, Giận dữ, 
được biết đến như là Vairagya.
Bạn quá đỗi giận dữ, bạn là Thù Ghét đến thế, một thoáng trong Giận, bạn đột nhiên nhận ra sự yên - lặng, vốn có, sâu, thẳm.

~


E n m i t y.


In the East, there is a concept of  Endless - Hatred, Anger,
known as Vairagya.
You are so furious, you are so Hateful, for a moment in Anger you suddenly realize the silence - quiet,  inherent, 
deep, deep down.

 

V a i r a g y a


T h ù  h ậ n.


Ở Phương Đông, Có một khái niệm về Vô - tận Thù - Hận, Giận dữ, 
được biết đến như là Vairagya.
Bạn quá đỗi giận dữ, bạn là Thù Ghét đến thế, một thoáng trong Giận, bạn đột nhiên nhận ra sự yên - lặng, vốn có, sâu, thẳm.

~


E n m i t y.


In the East, there is a concept of  Endless - Hatred, Anger,
known as Vairagya.
You are so furious, you are so Hateful, for a moment in Anger you suddenly realize the silence - quiet,  inherent, 
deep, deep down.

 

Print
Print
Print
Print

@SaiGon / 2020

@SaiGon / 2020

3856e3106337865.5f8ddc7e71aa3

L u l l a b y. 

( Tấm - Cám )

“Người Ấn Độ gọi điện thờ bên trong nhất của ngôi đền là garbha, bụng mẹ. “

Và trong phần nhiều, những đền chùa ở Bắc Bộ, luôn có gian thờ Mẫu ( mẹ ) ở phía sau,

trở về nơi sâu nhất, bạn đơn giản, trở về bụng mẹ.
Từ khi bạn ở trong bụng mẹ, những bài hát ru, đã có rồi.

#明

L u l l a b y. 

( Tấm - Cám )

“Người Ấn Độ gọi điện thờ bên trong nhất của ngôi đền là garbha, bụng mẹ. “

Và trong phần nhiều, những đền chùa ở Bắc Bộ, luôn có gian thờ Mẫu ( mẹ ) ở phía sau,

trở về nơi sâu nhất, bạn đơn giản, trở về bụng mẹ.
Từ khi bạn ở trong bụng mẹ, những bài hát ru, đã có rồi.

#明

09e18b106337865.5f8de24077a94
805c60106337865.5f8de2407723b

Other projects by Dusse Bui

SanyasMantra / Fine Art

Golden Bridge GiftFine Art / Design

XỨ SỞ THỜI GIANFine Art / Design

Gilli Chocolate PackagingDusseBui x Direction

KỶ HỢI - Year of the PigDusseBui x TiredCity

Book covers 2019 (Collection)

Đầu lân - The Lion Dance HeadDusseBui x TiredCity

Framgia Calendar Design / Visualize

Han Coffee PackagingDusseBui x Direction

Book covers 2018 / 3 (Collection)

Book covers 2017 / 1 (Collection)

Book covers 2018 / 1 (Collection)

Tấm Cám (Collection)

Book covers 2018 / 2 (Collection)

Book covers 2017 / 2 (Collection)