(Golden Bridge Gift) 

 

(Golden Bridge Gift) 

 

 ( Golden Bridge Gift )

 

(Golden Bridge Gift) 

@ 15°59′56″B 107°59′43″Đ

 

 

Cầu Vàng là tên một cây cầu bộ hành dài khoảng 150 m ( ~ 490 ft ) tại Bà Nà, Đà Nẵng, Việt Nam


Từ một công trình Kiến trúc bản địa, bằng sự lộng lẫy tự thân,

sự tồn tại của Cầu Vàng nhanh chóng trở thành một biểu tượng Văn - Hoá, lan xa,

băng qua nhiều lãnh thổ, ranh giới của các xứ sở.


~


Golden Bridge is the name of a pedestrian bridge about 150 m long ( ~ 490 ft ) in Ba Na,  Da Nang,  Vietnam.


From an indigenous architectural work, with its own splendor,

the existence of the Golden Bridge quickly became a cultural symbol,

spreading far and wide, crossing many territories and boundaries of countries.@Hanoi / 2019  👀 #dusseb  x #GBG
 

 

 

@ 15°59′56″B 107°59′43″Đ

 

 

Cầu Vàng là tên một cây cầu bộ hành dài khoảng 150 m ( ~ 490 ft ) tại Bà Nà, Đà Nẵng, Việt Nam


Từ một công trình Kiến trúc bản địa, bằng sự lộng lẫy tự thân,

sự tồn tại của Cầu Vàng nhanh chóng trở thành một biểu tượng Văn - Hoá, lan xa,

băng qua nhiều lãnh thổ, ranh giới của các xứ sở.


~


Golden Bridge is the name of a pedestrian bridge about 150 m long ( ~ 490 ft ) in Ba Na,  Da Nang,  Vietnam.


From an indigenous architectural work, with its own splendor,

the existence of the Golden Bridge quickly became a cultural symbol,

spreading far and wide, crossing many territories and boundaries of countries.@Hanoi / 2019  👀 #dusseb  x #GBG
 

 

 

@ 15°59′56″B 107°59′43″Đ

 

Cầu Vàng là tên một cây cầu bộ hành dài khoảng 150 m ( ~ 490 ft ) tại Bà Nà, Đà Nẵng, Việt Nam


Từ một công trình Kiến trúc bản địa, bằng sự lộng lẫy tự thân,

sự tồn tại của Cầu Vàng nhanh chóng trở thành một biểu tượng Văn - Hoá, lan xa,

băng qua nhiều lãnh thổ, ranh giới của các xứ sở.


~


Golden Bridge is the name of a pedestrian bridge about 150 m long ( ~ 490 ft ) in Ba Na,  Da Nang,  Vietnam.


From an indigenous architectural work, with its own splendor,

the existence of the Golden Bridge quickly became a cultural symbol,

spreading far and wide, crossing many territories and boundaries of countries.@Hanoi / 2019  👀 #dusseb  x #GBG


 @ 15°59′56″B 107°59′43″Đ

 

 Cầu Vàng là tên một cây cầu bộ hành dài khoảng 150 m ( ~ 490 ft ) tại Bà Nà, Đà Nẵng, Việt Nam


Từ một công trình Kiến trúc bản địa, bằng sự lộng lẫy tự thân,

sự tồn tại của Cầu Vàng nhanh chóng trở thành một biểu tượng Văn - Hoá, lan xa,

băng qua nhiều lãnh thổ, ranh giới của các xứ sở.


~


Golden Bridge is the name of a pedestrian bridge about 150 m long ( ~ 490 ft ) in Ba Na,  Da Nang,  Vietnam.


From an indigenous architectural work, with its own splendor,

the existence of the Golden Bridge quickly became a cultural symbol,

spreading far and wide, crossing many territories and boundaries of countries.@Hanoi / 2019  👀 #dusseb  x #GBG

 

mockup #2
vanity fair showcase
vanity fair showcase
mockup #1
vanity fair showcase
vanity fair showcase
vanity fair showcase
mockup #3
mockup #4
vanity fair showcase
vanity fair showcase
V for W showcase -01
V for W showcase -02
V for W showcase -11
V for W showcase -06
V for W showcase -09
V for W showcase -10
V for W showcase -08
V for W showcase -05
V for W showcase -04
V for W showcase -12
V for W showcase -14
V for W showcase -07
V for W showcase -13
V for W showcase -03

 

 

Thanks ~  👀🖤🙏

 
services@goldenbridgegift.com.vn

 

 

 

 Thanks ~  👀🖤🙏

 
services@goldenbridgegift.com.vn

 

 

Other projects by Dusse Bui

SanyasMantra / Fine Art

Golden Bridge GiftFine Art / Design

XỨ SỞ THỜI GIANFine Art / Design

Gilli Chocolate PackagingDusseBui x Direction

KỶ HỢI - Year of the PigDusseBui x TiredCity

Book covers 2019 (Collection)

Đầu lân - The Lion Dance HeadDusseBui x TiredCity

Framgia Calendar Design / Visualize

Han Coffee PackagingDusseBui x Direction

Book covers 2018 / 3 (Collection)

Book covers 2017 / 1 (Collection)

Book covers 2018 / 1 (Collection)

Tấm Cám (Collection)

Book covers 2018 / 2 (Collection)

Book covers 2017 / 2 (Collection)