Book Cover 2017 / 2

Book Cover 2017 / 2

Book Cover 2017 / 2

(Collection)

(Collection)

fixsize3

MỘT BUỔI SÁNG KHÓ QUÊN và những BẢN TÌNH CA DANG DỞ / Francoise Sagan

MỘT BUỔI SÁNG KHÓ QUÊN và những BẢN TÌNH CA DANG DỞ / Francoise Sagan

MỘT BUỔI SÁNG KHÓ QUÊN và những BẢN TÌNH CA DANG DỞ / Francoise Sagan

MỘT BUỔI SÁNG KHÓ QUÊN và những BẢN TÌNH CA DANG DỞ / Francoise Sagan

MỘT BUỔI SÁNG KHÓ QUÊN và những BẢN TÌNH CA DANG DỞ / Francoise Sagan

fixsize

WHITE NIGHTS / Fyodor Dostoyevsky

WHITE NIGHTS / Fyodor Dostoyevsky

0c0bc562959145.5abc8a6443a55
fixcmm

LE TRAIN / Georges Simenony

LE TRAIN / Georges Simenony

fixsize2

TÔI NGỒI ĐÂY CHỜ CƠN BÃO TỚI / Nguyễn Hải Nhật Huy

TÔI NGỒI ĐÂY CHỜ CƠN BÃO TỚI / Nguyễn Hải Nhật Huy

b7c60d62959145.5aa176fa479b7
e392bc62959145.5aa176fa48512

LE SANG DU TEMPS / Maxime Chattam

LE SANG DU TEMPS / Maxime Chattam

Other projects by Dusse Bui

SanyasMantra / Fine Art

Golden Bridge GiftFine Art / Design

XỨ SỞ THỜI GIANFine Art / Design

Gilli Chocolate PackagingDusseBui x Direction

KỶ HỢI - Year of the PigDusseBui x TiredCity

Book covers 2019 (Collection)

Đầu lân - The Lion Dance HeadDusseBui x TiredCity

Framgia Calendar Design / Visualize

Han Coffee PackagingDusseBui x Direction

Book covers 2018 / 3 (Collection)

Book covers 2017 / 1 (Collection)

Book covers 2018 / 1 (Collection)

Tấm Cám (Collection)

Book covers 2018 / 2 (Collection)

Book covers 2017 / 2 (Collection)